Thursday, October 15, 2009

.Masalah keluarga dan khidmat keluarga.Definisi Keluarga
 • Keluarga ialah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak angkat.
 • Anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah adaptasi atau perkawinan (WHO, 1969).
 • Keluarga adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu rumah tangga dalam kedekatan yang konsisten dan hubungan yang erat (Helvie, 1981)


Jenis-jenis keluarga

1. Keluarga nuclear
 • Ayah, ibu, anak tinggal dalam satu rumah ditetapkan oleh ikatan perkawinan
2. Single parent
 • Satu orang tua (ayah atau ibu) dengan anak
3. Extended Family
 • 1, 2, 3 geneasi bersama dalam satu rumah tangga.Fungsi Keluarga menurut WHO (1978)
 • Fungsi Biologi - Untuk meneruskan keturunan
 • Fungsi Sosialisasi - Membina sosialisasi pada anak
 • Fungsi Ekonomi - Mencari sumber-sumber untuk keperluan keluarga
 • Fungsi Pendidikan - Mendidik dan memberi pengetahuan melalui sekolah


Masalah keluarga
1. Perceraian

** Pasangan perlu mengenalpasti alasan untuk bercerai sebelum persetujuan dicapai. ** Terdapat beberapa jenis perceraian dalam islam :
 • Taliq (Perceraian kerana melanggar perjanjian)
 • Fasakh (Pembubaran Perkahwinan)
 • Khulu’ (Pampasan kepada suami)
 • Lafaz Talaq
Kesan-kesan penceraian
 • Menimbulkan tekanan dan trauma kepada kanak-kanak. Anak akan menghadapi kejutan kesan perpisahan yang tidak mereka relakan.
 • Kesan psikologi amat mendalam terhadap anak yang membesar, sehingga mungkin boleh menjejaskan pelajaran mereka di sekolah.
 • Kanak-kanak ini juga terdedah kepada kesan perpisahan antara ibu dengan bapa apabila dewasa nanti.


2. Keganasan rumah tangga

 • Keganasan melibatkan penderaan fizikal, psikologi, sosial, kewangan dan seksual oleh suami terhadap isteri, sama ada dengan bekas isteri, bekas suami, anak2, ibu bapa atau ahli keluarga yang tinggal bersama, memusnahkan harta benda mangsa.
 • Dalam konteks ini keganasan rumahtangga/keluarga -satu jenayah dalam bentuk penggunaan paksaan, sama ada secara fizikal dan psikologi, bagi memenuhi matlamat diri, yang menyebabkan penganiayaan terhadap individu lain yang merupakan sebahagian dari ahli keluarga itu sendiri.
Jenis-jenis penderaan
 • Penderaan ekonomi atau kewangan
 • Keganasan psikologi dan emosi
 • Keganasan fizikal
 • Penderaan seksual
 • Penderaan sosialJenis-jenis perkhidmatan


1. Bagi Perceraian


1. Jabatan Hal ehwal negeri
 • Khidmat nasihat kekeluargaan bagi masalah poligami, tidak bersefahaman, campur tangan keluarga, penderaan, pasangan suami isteri tidak bertanggungjawab dan sebagainya.
 • Perkhidmatan kaunseling bagi :
- Membantu individu menangani stress/konflik. - Memahami peranan dan tanggungjawab. - Mengubah sikap atau tingkahlaku yang negatif. - Mengharmonikan perhubungan.


2.Mahkamah
 • Kaunseling pasangan
 • Proses rujuk
 • Pembahagian harta
 • Penjagaan anak
Undang-undang yang terlibat:
 • Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (1985)
 • Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 (non-muslim)


2. Bagi keganasan rumah tangga 1. Pegawai polis
 • Seksyen 19, seseorang pegawai polis mempunyai kuasa untuk membantu mangsa sebagaimana kuasa yang diberikan kepada seseorang pegawai kebajikan.
2. Pegawai kebajikan
 • Menerangkan kepada mangsa hak-haknya di bawah undang-undang.
3. Mahkamah
 • Menerima dan merekodkan aduan yang difailkan
 • Mendengar serta membuat keputusan tentang aduan dengan seberapa segera berdasarkan seksyen 14.
4. Biro bantuan guaman
 • Terdiri daripada pegawai telatih dalam bidang undang-undang
 • Membantu mangsa membuat laporan polis.
5. Peranan individu
 • Adukan masalah
 • Perlu berterus-terang dengan meluahkan masalahnya
Undang-undang yang terlibat:
 • Akta keganasan rumah tangga 1994
Sebuah masyarakat bermula dari sebuah keluarga. Masyarakat yang maju datangnya dari institusi keluarga yang maju. Institusi keluarga yang maju bukanlah merujuk kepada kekayaan yang dimiliki dan juga bukan dari penggunaan alat teknologi yang moden untuk berhubung antara satu sama lain. Tetapi, institusi keluarga yang maju ialah keluarga yang mempunyai kasih sayang antara satu sama lain serta institusi keluarga yang ahlinya menjalankan tanggungjawab masing-masing dalam semua keadaan.Thursday, October 1, 2009

.Kenapa Manusia Bermasalah (Sosialisasi).

Menurut smith (1989), sosialisasi merupakan satu proses permasyrakatan dimana ibu bapa mendidik anak-anak menurut nilai-nilai mereka yang dikehendaki oleh masyarakat. Soisalisasi juga bermaksud menyaluran informasi tentang sesuatu norma atau nilai dari satu generasi ke generasi yang lain didalam sesebuah kelompok atau masyarakat. Proses sosialisasi adalah satu proses pengajaran tentang peranan-perana yang harus diajalankan bagi seseorang individu itu dalam bertingkah laku dalam sesebuah masyarakt. Terdapat dua jenis sosialisasi iaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merujuk kepada proses pembelajaran yang dijalani oleh individu ketika kecil untuk menjadi salah seorang anggota masyarakat. Sosialisasi sekunder pula melibatkan proses pembelajan lanjutan setelah proses sosialisasi primer berlaku. Sosialisasi sekunder melibatkan memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.


Proses sosialisasi amat penting dalam membina seorang individu yang mampu berfungsi dalam masyarakat. Keruntuhan sesuatu institusi keluarga itu akan memberikan kesan negatif kepada proses sosialisasi. Keluarga yang mempunyai masalah akan memberikan persekitaran yang negatif kepada kanak-kanak dalam memahami peranan mereka dalam masyarakat. Prosess sosialisasi yang tidak sempurna dirumah akan menghasilkan kanak-kanak yang bermasalah sosial . Ini kerana mereka tidak diajar dan diberi peneguhan terhadap tingkah laku mereka. Mereka juga mendapat didikan dan dontoh contoh (role rmodel) yang tidak elok dari ibubapa,penjaga atau adik beradik yang lebih tua darinya.

Dalam proses sosialisasi ia melibatkan komunikasi dalam penyaluran maklumat diantara anak dan ibubapa. Permasalahan sosial timbul apabila ibubapa tidak dapat berinteraksi secara berkesan dengan anak mereka. Ini disebabkan oleh halangan dan gangguan seperti kesibukan kerja. Anak-anak yang terabai ini, akan bergantung kepada persekitaran luar dalam mendidik mereka untuk bertingkah laku.

Apabila kejadian ini berlaku, ini melibatkan proses sosialisasi sekunder dimana, individu melibatkan persekitaran seperti masyarakat setempat untuk mendidik mereka untuk bertingkah laku.Apabila individu itu terlibat dalam masyarakat yang bermasalah, ia akan mendidik individu itu kearah proses sosialisasi yang negatif. Contohnya, Seorang individu yang terabai dirumah, akan keluar mencari teman-teman yang mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang diperlukan. Jika individu ini berkecenderungan berkawan dengan mereka-meraka yang terlibat dengan aktiviti “rempit”, maka individu itu akan membentuk tingkah laku yang diterima oleh golong tersebut. Ini kerana individu tersebut ingin diterima oleh golongan tersebut.

Oleh yang demikian, proses sosialisasi adalah penting dalam melahirkan individu yang bebas dari masalah sosial. Proses sosialisasi yang positif harus bermula sejak diperingkat awal lagi. Tumpuan dan penekanan terhadap proses sosialisasi primer adalah penting dalam membentuk peneguhan tingkah laku dan sikap positif dalam diri individu. Bak kata pepatah, "ayah borek , anak rintik" maka didiklah anak dengan sebaiknya. Agar negara bebas dari masalh sosial dimasa hadapan